فتوگرامتریفتوگرامتری هوایی

انجام کلیه مراحل تهیه نقشه­های توپوگرافی و مسطحاتی از تصاویر هوایی شامل عملیات زمینی، تهیه و مثلث بندی، تبدیل و ترسیم)

به هنگام سازی نقشه های 1:2000 با استفاده از تصاویر هوایی

تهیه نقشه تصویری قائم (Orthorectified) با استفاده از تصاویر هوایی

تهیه نقشه های موضوعی با استفاده از عکس های هوایی

مطالعات و بررسی تغییرات زمانی کاربری اراضی 

انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری هوایی

 


فتوگرامتری برد کوتاه

تهیه مدل سه بعدی آثار باستانی

تهیه مدل سه بعدی ساختمان­ها

اندازه گیری میزان جابجایی و تغییر شکل سازه ها 

تهیه مدل سه بعدی قطعات صنعتی

انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه

 

جهت مشاهده لیست پروژه های انجام شده اینجا را کلیک کنید.